Aviso Legal

 

O presente aviso legal (en diante, o “Aviso Legal”) regula o uso do servizo do portal de Internet www.narede.es (en diante, a “Web”) de Eniac Design S.L. con domicilio social en Rúa Conde Vallellano nº 27, O Carballiño, 32500, Ourense con CIF B32488355.

 

Lexislación

 

En xeral, as relacións entre Eniac Design S.L. cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na web, están suxeitos á lexislación e xurisdición españolas.

As partes renuncian expresamente ao foro que puidese corresponderlles e sométense expresamente aos Xulgados e Tribunais de Ourense para resolver calquera controversia que puidese suscitar na interpretación ou execución das presentes condicións contractuais.

 

Contido e uso

 

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso a este sitio web non implica, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial con Eniac Design S.L.

O propietario do sitio web non se identifica coas opinións expresadas nel polos seus colaboradores. A Compañía resérvase o dereito de realizar na súa páxina web sen previo aviso as modificacións que considere oportunas, podendo modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través dela como a forma en que estes se presenten ou localicen nos seus servidores.

 

Propiedade intelectual e industrial

 

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Eniac Design S.L. e, polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web, sen sequera citar as fontes, salvo consentimento por escrito de Eniac Design S.L. . Todos os nomes comerciais, marcas ou diferentes signos de calquera tipo contidos nas páxinas web da Compañía son propiedade dos seus propietarios e están protexidos pola lei.

 

Ligazóns

 

A presenza de ligazóns nas páxinas web de Eniac Design S.L. Ten un carácter meramente informativo e en ningún caso implica suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

 

Confidencialidade e Protección de Datos

 

Para os efectos do disposto no RGPD do 27 de abril de 2016, Eniac Design S.L. informa ao Usuario da existencia dun tratamento automatizado de datos persoais creado por e para Eniac Design S.L. e baixo a súa responsabilidade, co fin de manter e xestionar a relación co Usuario, así como as tarefas de información. No momento da aceptación das presentes condicións xerais, Eniac Design S.L. O Usuario requirirá a recollida de datos esenciais para a prestación dos seus servizos.

 

Rexistro de expedientes e formularios

 

A cumprimentación do formulario de rexistro é obrigatoria para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos na web. O non facilitar os datos persoais solicitados ou a non aceptación desta política de protección de datos implica a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou participar en calquera das promocións nas que se soliciten datos persoais.

Aos efectos do disposto no RGPD do 27 de abril de 2016, informámoslle que os datos persoais obtidos como consecuencia do seu rexistro como Usuario serán incorporados a un ficheiro propiedade de Eniac Design S.L. con CIF B32488355 e enderezo na rúa Conde Vallellano nº 27, O Carballiño, 32500, Ourense, tendo implantadas as medidas de seguridade establecidas no Real decreto 1720/2007, do 11 de xuño.

 

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

 

O Usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerando a Eniac Design S.L. de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en todo caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición. Eniac Design S.L. non responde da veracidade da información que non sexa de creación propia e para a que se indique outra fonte, polo que non asume responsabilidade algunha polos hipotéticos danos que puidesen derivarse do uso da devandita información. Eniac Design S.L. resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web e mesmo poderá limitar ou denegar o acceso a dita información. Eniac Design S.L. queda exonerado. de responsabilidade por calquera dano ou prexuízo que o Usuario poida sufrir como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por Eniac Design S.L. sempre que proceda de fontes distintas de Eniac Design S.L ..

 

Cookies

 

O sitio www.narede.es utiliza cookies de terceiros, considerando estes ficheiros físicos de información albergados no propio terminal do usuario e serven para facilitar a navegación do usuario polo portal. En todo caso, o usuario ten a posibilidade de configurar o navegador de forma que se impida a instalación destes ficheiros.

 

Finalidades

 

Os fins de Eniac Design S.L. Son o mantemento e xestión da relación co Usuario, así como as tarefas de información.

 

Menores

 

No caso de que algúns dos nosos servizos estean especialmente dirixidos a menores, Eniac Design S.L. solicitará o consentimento dos pais ou titores para a recollida de datos persoais ou, se é o caso, para o tratamento automatizado dos datos.

 

Transferencia de datos a terceiros

 

Eniac Design S.L. non transferirá os datos do usuario a terceiros.

 

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

 

Pode dirixir as súas comunicacións e exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición no enderezo de Internet www.narede.es ou por correo ordinario dirixido a Eniac Design SL, Ref. RGPD, na Rúa Conde Vallellano núm. 27, O Carballiño, 32500, Ourense. Para exercer estes dereitos é necesario que acredite a súa personalidade ante Eniac Design S.L. Mediante o envío de fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou calquera outro medio válido en Dereito. Non obstante, a modificación ou rectificación dos seus datos de rexistro poderá realizarse no propio Sitio, identificándose previamente co seu nome de usuario e contrasinal.

 

Medidas de seguridade

 

Eniac Design S.L. adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente esixidos, e trata de instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a Eniac Design. SL Non será responsable dos posibles danos ou perdas que puidesen derivarse de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas á vontade de Eniac Design S.L.; de atrasos ou bloqueos no uso deste sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas das liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Proceso de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como os danos que poidan ocasionar terceiras persoas a través de interferencias ilexítimas alleas ao control de Eniac Design SL Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

 

Aceptación e consentimento

 

O usuario declara ter sido informado das condicións en materia de protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de Eniac Design S.L., na forma e para os fins indicados na presente Política de Protección de Datos Persoais. Determinados servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con disposicións específicas en materia de protección de Datos Persoais.